Zápis z valné hromady

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Název společnosti: Heroldův klub, spolek pro amatérské pěstování komorní hudby

Se sídlem: Klánova 333/40, Praha 4 – Hodkovičky 140 00

ičo: 00443514

místo a čas konání: Maltézské nám. 14, Praha 1 Malá Strana

                                   středa 27.5.2015

                                   18.30 hodin

Předseda valné hromady: místopředseda Heroldova klubu Jiří Krupička

Omluven: předseda Heroldova klubu doc. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Přítomní členové výboru: Jiří Krupička-místopředseda, jednatel,

                                              Marie Lamešová-správce členské základny

                                              Ing. František Loula-hospodář

                                             Ing. Arch. Vojtěch Vojtěch

                                             Doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

                                             Ing. J. Fähnrich

Zapisovatel:                       Krupička Jiří

Sčitatelé hlasů:                  Ing. Loula, Marie Lamešová,

Přítomno členů Heroldova klubu:  52

Přítomné pozdravil místopředseda klubu a informoval přítomné o možnosti seznámit se 0s aktuálním stavem členské základny u paní Marie Lamešové.  Bylo konstatováno, že v současné době má Heroldův klub v databázi 78 platících členů, z toho nových přibylo: 8

Byla vznesena žádost o nahlášení případných změn u adres členů klubu a dána možnost členům kontroly hospodaření u pana Ing. Františka Louly.

Byla oznámena skutečnost, že pro další období nebude nutné zvýšení členského příspěvku.

Jiří Krupička seznámil přítomné s novým způsobem platby pronájmu sálu, kdy oproti původní částce 1500,-Kč za celý večer došlo ke změně na hodinovou platbu pronájmu ve výši 1000,-Kč za hodinu. Dále pak vyzval přítomné, aby hlasovali o složení výboru klubu

Po sečtení platných hlasů bylo konstatováno, že:

hlasování se účastnilo :  49 členů

Pro zachování současného složení výboru Heroldova klubu hlasovalo: 49 členů

Proti současnému složení výboru Heroldova klubu hlasovalo: 0 členů

Bylo konstatováno, že výbor ve stávajícím složení byl zvolen jednomyslně na další čtyřleté funkční období.

 

Z valné hromady Heroldova klubu tedy vyplývá, že jednomyslným hlasováním zvolený výbor Heroldova klubu navrhuje pokračování spolupráce s Konzervatoří Jana Deyla a střední školou pro zrakově postižené v plném rozsahu tak, jak tomu bylo doposud, zachování činnosti klubu ve stejné míře jako v uplynulém období, zachování výše příspěvků pro členy ve stejné výši i pro další rok 2015-2016.

Závěrem se s přítomnými Jiří Krupička rozloučil a valnou hromadu ukončil v 19.50hodin.